skip to Main Content

STC GDPR

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH w Stoelzle Częstochowa Sp. Z o.o. dr Magdalena Celeban

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KORESPONDENCJI E-MAIL

Administratorem danych osobowych jest STOELZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o., 42-209 Częstochowa, ul. Warszawska 347, tel.34 3604500, NIP 573-011-37-36. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym możesz się skontaktować: iodSTC@stoelzle.com. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji, udzielenia odpowiedzi na e-maila. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji, współpracy, przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji korespondencji w firmie oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest przewidziane przepisami prawa, ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

The administrator of personal data is STOELZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o. o., ul. Warszawska 347, 42-209 Częstochowa, Tel. 34 3604500, NIP: 573-011-37-36. The administrator has appointed a data protection officer who you can contact: iodSTC@stoelzle.com. Data will be processed on the basis of Art. 6 paragraph 1 lit. f GDPR (processing is necessary for the purposes of legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject requiring the protection of personal data take precedence over those interests). Personal data will be processed in order to process the correspondence sent, to reply to the e-mail. Sending correspondence to the company will be treated as agreeing to receive correspondence. Personal data will be processed in order to accept the correspondence sent. Personal data may be transferred to entities processing personal data at the request of the administrator, i.e. IT service providers, as well as other entities on the basis of generally applicable law (e.g. at the request of the court, the Police). Personal data will be processed until the end of the correspondence, cooperation, for the period determined in accordance with the regulations on archiving correspondence in the company and in accordance with applicable law. You have the right to access your data and the right to request its rectification, the right to object, delete it if further processing is not provided for by law, limiting its processing. You also have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw. Providing personal data is voluntary; however, providing it is a condition to receive correspondence.

STW GDPR

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KORESPONDENCJI E-MAIL

Administratorem danych osobowych jest STOELZLE Wymiarki Sp. z o.o., 68-131 Wymiarki, ul. Księcia Witolda 11, tel. +48 68 360 44 50, NIP 924-190-41-33. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych z którą możesz się skontaktować mailowo iod.stw@stoelzle.com. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji, udzielenia odpowiedzi na e-maila. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji, współpracy, przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji korespondencji w firmie oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest przewidziane przepisami prawa, ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

The administrator of personal data is STOELZLE Wymiarki Sp. z o. o., ul. Ksiecia Witolda 11, 68-131 Wymiarki, Tel. +48 68 360 44 50, NIP: 924-190-41-33. The administrator has appointed a data protection officer who you can contactby e-mail address: iod.stw@stoelzle.com. Data will be processed on the basis of Art. 6 paragraph 1 lit. f GDPR (the data subject who has consented to the processing of his/her personal data for one or more specific purposes). Sending correspondence to the company will be treated as agreeing to receive correspondence. Personal data will be processed in order to accept the correspondence sent and may be transferred to entities processing personal data at the request of the administrator, i.e. IT service providers, as well as other entities on the basis of generally applicable law (e.g. at the request of the court, the Police). Personal data will be processed until the end of cooperation, or withdrawal of consent, for a period determined in accordance with the provisions on archiving correspondence in the company and in accordance with applicable law. You have the right to withdraw your consent at any time; however, this does not affect the legality of the data already processed. You have the right to access your data and the right to request its rectification, the right to object, delete it if further processing is not provided for by law, limiting its processing. You also have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw. Providing personal data is voluntary; however, providing it is a condition to receive correspondence.

Back To Top